Skip to content

Notatka syntetyzująca na maturze – jak napisać?

W artykule

Notatka syntetyzująca jest krótką formą wypowiedzi, która pojawia się na maturze z języka polskiego w nowej formule obowiązującej od 2023 roku. Czym jest notatka syntetyzująca? Jak ją napisać krok po kroku? Jak wygląda przykładowa notatka? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Co to jest notatka syntetyzująca?

Notatka syntetyzująca jest zwięzłym przedstawieniem najważniejszych informacji, które zostały omówione w tekście lub kilku tekstach poruszających ten sam temat. Ma formę krótkiej wypowiedzi przypominającej streszczenie. Od streszczenia różni się przede wszystkim problemowym podejściem do tematu.

Streszczenie – jak napisać? (czytaj)

Na maturze zostaniecie poproszeni o napisanie notatki syntetyzującej dotyczącej dwóch tekstów. Taka notatka musi uwzględnić wspólne wątki poruszane przez obydwu autorów oraz różnice występujące między nimi. Powinna też zawierać ogólne stwierdzenie, w jaki sposób teksty odnoszą się do podanego tematu.

Cechy notatki syntetyzującej

Notatka syntetyzująca powinna być:

 • rzeczowa (zgodna z treścią tekstów i tematu wypowiedzi),
 • zwięzła (zawiera najważniejsze informacje),
 • sformułowana własnymi słowami (za pomocą synonimów, parafraz i uogólnienia treści),
 • spójna (tworzą ją zdania logicznie powiązane ze sobą),
 • napisana w formie pełnych zdań,
 • poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i językowo-stylistycznym.

Ile słów powinna mieć notatka syntetyzująca na maturze?

Jako maturalna forma wypowiedzi notatka syntetyzująca musi mieścić się w danym limicie słów. Jest to nie mniej niż 60 wyrazów i nie więcej niż 90 wyrazów. Ale bez obaw – nie trzeba o tym pamiętać. Taka informacja znajduje się w arkuszu:

Twoja wypowiedź powinna liczyć 60–90 wyrazów.

W nowej formule matury obowiązującej od 2023 roku notatka syntetyzująca pojawia się pod koniec pierwszej części egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym (1. Język polski w użyciu). Można zdobyć za nią aż 4 punkty, dlatego warto dobrze ją napisać.

Notatka syntetyzująca krok po kroku

Aby ułatwić sobie proces pisania notatki, warto go rozbić na poszczególne kroki. W ten sposób powstanie nie tylko schemat wypowiedzi, ale i dokładny plan działania.

Krok 1.

Dokładnie przeanalizuj temat notatki. W ten sposób dowiesz się, jakie zagadnienie będzie poruszane w obydwu tekstach. Dla ułatwienia możesz podkreślić odpowiednie fragmenty w poleceniu.

Krok 2.

Przeczytaj uważnie obydwa teksty, co najmniej dwa razy. Podczas czytania podkreśl najważniejsze informacje zawarte w artykułach. Możesz też robić notatki na marginesie lub w brudnopisie.

Krok 3.

Porównaj poglądy autorów:

 • treści wspólne – te, z którymi obydwaj się zgadzają;
 • różnice zdań – treści, do których autorzy podchodzą w odmienny sposób;
 • poglądy indywidualne – takie, które pojawiają się tylko w jednym tekście.

Dla ułatwienia porównanie możesz zrobić w tabeli w brudnopisie. Pamiętaj, żeby nie odchodzić od tematu polecenia.

Krok 4.

Zapisz notatkę syntetyzującą w brudnopisie. Powinna składać się z całych zdań. Wypowiedź rozpocznij od ogólnego stwierdzenia, w jaki sposób autorzy podchodzą do tematu. Najpierw przedstaw poglądy, w których się zgadzają, następnie przejdź do różnic.

Pisz własnymi słowami i nie cytuj!

Jak napisać notatkę syntetyzującą własnymi słowami?
To proste! Wykorzystaj synonimy (wyrazy mające podobne znaczenie), parafrazy (ten sam fragment zapisany innymi słowami) i uogólnienia. Tutaj nie ma miejsca na Twoje osobiste komentarze. Możesz też wykorzystać przykładowe zwroty i sformułowania, które podajemy na końcu artykułu.

Krok 5.

Sprawdź tekst pod kątem ortograficznym i interpunkcyjnym. Usuń też zbędne słowa oraz powtórzenia.

Krok 6.

Policz wyrazy w notatce. Liczba słów powinna mieścić się w przedziale 60–90 wyrazów. Jeśli tekst jest za krótki – rozbuduj go. Jeśli ma za dużo słów – skróć zdania.

Krok 7.

Przepisz gotowy tekst w odpowiednie miejsce w arkuszu.

Ryc. 1. Notatka syntetyzująca krok po kroku

Schemat notatki syntetyzującej

Dobrze napisana notatka syntetyzująca powinna zawierać stanowisko autora 1. tekstu, stanowisko autora 2. tekstu oraz zestawienie stanowisk.

Zestawienie stanowisk to ogólne stwierdzenie, w jaki sposób obydwaj autorzy podchodzą do tematu przedstawionego w poleceniu (zgadzają się ze sobą lub nie).

Uwaga! Mogą tutaj pojawić się dwa schematy:

 • schemat 1. – od ogółu do szczegółu;
 • schemat 2. – od szczegółu do ogółu.
1. Zestawienie stanowisk.
2. Stanowisko pierwszego autora.
3. Stanowisko drugiego autora.

Tab. 1. Schemat 1. notatki syntetyzującej – od ogółu do szczegółu

1. Stanowisko pierwszego autora.
2. Stanowisko drugiego autora.
3. Zestawienie stanowisk.

Tab. 2. Schemat 2. notatki syntetyzującej – od szczegółu do ogółu

Wzór notatki syntetyzującej

Możesz też skorzystać ze wzoru, który wypełnisz zgodnie z tematem wypowiedzi. Nie zapomnij uzupełnić go o nazwiska autorów i tytuły tekstów:

Poglądy autorów na temat …(temat obydwu tekstów)… są ze sobą zbieżne / różnią się od siebie. (nazwisko autora).. tekstu ..(tytuł tekstu).. dowodzi, że… Natomiast ..(nazwisko autora).. w tekście pod tytułem ..(tytuł tekstu).. zaznacza, że…

Notatka syntetyzująca – przykłady

Poniżej przedstawiamy przykładową notatkę syntetyzującą, która została opracowana na podstawie materiałów z arkusza pokazowego CKE z marca 2022 roku (zad. 6, str 6).  Ma ona formę zbudowaną według schematu 2. – od szczegółu do ogółu:

Ryc. 2. Przykładowa notatka syntetyzująca według schematu 2. – od szczegółu do ogółu

Rozwiązania zadań maturalnego arkusza pokazowego z języka polskiego (marzec 2022).

Tutaj z kolei przykład notatki syntetyzującej sformułowanej przez naszą nauczycielkę Ewę. Jest to przykładowe rozwiązanie zadania z arkusza diagnostycznego z września 2022 roku (zad. 6, str. 7). Tekst powstał na podstawie schematu 1. – od ogółu do szczegółu.

Ryc. 3. Przykładowa notatka syntetyzująca według schematu 1. – od ogółu do szczegółu

Rozwiązania zadań maturalnego arkusza diagnostycznego z języka polskiego (wrzesień 2022)

Przydatne zwroty i sformułowania

 • Obydwaj autorzy twierdzą, że / przekonują / postulują…
 • Poglądy autorów różnią się / są ze sobą zbieżne.
 • Autorzy poruszyli problem / kwestię / zagadnienie…
 • Tematem obydwu tekstów jest…
 • Autor pierwszego tekstu przekonuje, że… / wskazuje na…
 • Swoje zdanie uzasadnia…
 • Z kolei autor drugiego tekstu uważa, że…
 • Autor drugiego artykułu ma odmienne zdanie, ponieważ twierdzi, że…
 • Swoją tezę potwierdza następującymi argumentami…

Wypowiedź argumentacyjna, czyli rozprawka (czytaj)

Materiały źródłowe

Dowiedz się więcej

1. Zasady oceniania rozwiązań zadań. Egzamin maturalny. Arkusz pokazowy. Język polski w użyciu: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/pokazowe/Polski_PP/MPOP-P1-100-200-300-400-660-700-Q00-2203-zasady.pdf
2. Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf
3. Materiał dodatkowy. Notatka syntetyzująca: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/Materia%C5%82y%20dodatkowe_Notatka%20syntetyzuj%C4%85ca.pdf
4. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.

Utrwal wiedzę

Poniżej znajdują się zadania wraz z odpowiedziami, do rozwiązania których wykorzystano wiedzę zaprezentowaną w tym artykule.

Zadanie 1. Zadanie 2.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl