Skip to content

Gwara kaszubska – kaszëbskô mòwa

W artykule

Do tej pory nasze rozważania dotyczące zróżnicowania języka polskiego związane były z gwarami, m.in. gwarą podhalańską, gwarą śląską czy kociewską. W tym artykule skupimy się na na mowie Kaszubów, która status języka regionalnego (mimo wielu sporów wśród językoznawców) otrzymała w 2005 roku. Wpływ na to miała nie tylko oryginalność mowy Kaszubów i posiadanie własnego piśmiennictwa, ale przede wszystkim poczucie odrębność etnicznej i kulturowej użytkowników oraz świadome dbanie o literaturę, język i tradycję zarówno wśród szerokiej grupy ludzi, jak i wśród inteligencji i elit. Regionalny patriotyzm mieszkańców Pomorza odegrał znaczącą rolę w procesie nadawania dialektowi kaszubskiemu statusu języka. Konsekwencją tego są m.in. tabliczki z nazwami miejscowości w dwóch językach, możliwość nauczania języka kaszubskiego na wszystkich poziomach edukacji oraz prowadzenie liturgii w języku regionalnym.

Zasięg języka kaszubskiego

Kaszubi zamieszkują obszar Pomorza Gdańskiego, którego naturalną granicę od wschodu tworzy Wisła, na zachodzie – Piaśnica, na południu – Brda, zaś na północy – Morze Bałtyckie. Teren ten zamieszkuje ponad sto tysięcy osób (dane na rok 2011), posługujących się na co dzień językiem kaszubskim, który – co należy podkreślić – jest wewnętrznie zróżnicowany. Językoznawcy wyszczególniają ogólny podział Kaszubszczyzny na trzy obszary: północny (najbardziej archaiczny), centralny (występują na nim liczne innowacje językowe) oraz południowy (najbardziej spolonizowany). W ich obrębie występują liczne pomniejsze gwary (według ustaleń badaczy jest ich aż 36) np. od południa kolejno: gwara konarska, kościerska, kartusko-goręczyńska, strzepska, luzińsko-wejherowska, pucka czy żarnowiecka. Zasięg kaszubszczyzny, przytoczony podział i umiejscowienie poszczególnych gwar obrazuje poniższa grafika:

Gwara kurpiowska - zasięg terytorialny gwary

Ryc. 1. Zasięg języka kaszubskiego

Mimo że mowa Kaszubów jest wewnętrznie zróżnicowana, to od połowy XIX wieku badacze i sympatycy języka kaszubskiego starali się stworzyć wspólny, ponadgwarowy opis standaryzujący mowę ludności Kaszub, przede wszystkim w wariancie pisanym, ten jednak ma się przekładać na odmianę mówioną. Dużą zasługę w tym względzie ma Florian Ceynowa – lekarz, działacz społeczny i kulturalny, słowianofil – któremu Kaszubowie zawdzięczają stworzenie podwalin pod normalizację rodzimego języka. Główną rolę w promowaniu kaszubskiej mowy odegrało jednak Stowarzyszenie Kaszubsko-Pomorskie założone w latach sześćdziesiątych XX wieku. Licząca ponad pięć tysięcy członków organizacja pozarządowa aktywnie wspiera i organizuje działania związane z krzewieniem świadomości językowej wśród mieszkańców tamtych terenów. Należy do nich m.in. wydawanie czasopism, prowadzenie kół zrzeszających sympatyków języka kaszubskiego, a przede wszystkim powołanie Rady Języka Kaszubskiego, która czuwa nad wszystkimi strategiami rozwoju języka i kultury.

Pismo

Język kaszubski można nazwać samogłoskowym, ponieważ występuje w nim więcej samogłosek niż w polszczyźnie ogólnej. Posiada bowiem wszystkie fonemy znane w języku polskim i dodatkowo sześć liter na oznaczenie nieznanych w polszczyźnie głosek. Pierwszą z nich jest Ëë (tzw. szwa), które wymawia się podobnie jak na Kurpiowszczyźnie jako dźwięk pośredni między głoską a głoską a, np. mëmka (‘mama’), dzëk (‘dzik’), mëslowi (‘myśliwy’) Pozostałe nieznane w polszczyźnie litery przedstawiono poniżej:

 • Ãã – tzw. a-nosowe, które wymawia się jako [an/yn], np. gãs (‘gęś’), ksążã (‘książę’), mãczelnik (‘męczennik’);
 • Éé – wymawiane jako dźwięk między głoską a głoską i, np. kamiéń, pòscél (‘pościel’), szãropiérz (‘nietoperz’);
 • Òò – wymawiane jako [łe], taki sposób wymowy nazywany jest labializacją, np. kòżëch (‘kożuch’), gòłąbk (‘gołąbek’), gòspòdôrz (‘gospodarz’);
 • Ôô – tzw. o z dakã, wymawiane jako dźwięk zbliżony do e, np. kamrôt (‘kamrat’), ewanieliô (‘ewangelia’), krôj (‘kraj’);
 • Ùù – wymawiane jako [łu/łi], np. mùzykańt (‘muzykant’), mùszla, bùk.

Charakterystyka fonetyki

Pewne innowacje w zakresie zakresie pisma niosą za sobą zmiany w wymowie, czyli w fonetyce. Najważniejszą właściwością mowy Kaszubów jest tzw. kaszubienie, czyli wymowa spółgłosek ś, ź, ć, dź jako s, z, c, dz, np. cuszô (‘cisza’), dzura (‘dziura’), zemia (‘ziemia’). Inne właściwości omawianego języka w zakresie fonetyki obrazuje poniższa tabela:

Osoba mówiąca polszczyzną ogólną Osoba mówiąca w języku kaszubskim Zjawisko
kieliszek, nogi, giętki czeliszek, nodżi, dżibczi

Palatalizacja kaszubska (afrykatyzacja), czyli wymowa spółgłosek k’, g’ jako cz, cz’, dż’.

jadło, jajko, rano, rak jôda, jôjkò, reno, rek

Przejście nagłosowego ja-ra-jô-, re-.

był, stół, anioł bél, stól, aniól

Bylaczenie, czyli przejście łl.

grunt, wianek, handel gruńt, wióńk, handel

Przejście twardego nń.

mleć, pleć, wlec młoc, płoc, włoc

Przejście grupy TleT w TłoT*.

* T oznacza spółgłoskę.

ojciec, lipiec, jelonek òjc, lëpińc, jelonk

Brak tzw. e wstawnego.

Charakterystyka gramatyki

Fleksja i składnia kaszubska rozumiana tutaj szeroko jako gramatyka również różni się znacząco od języka ogólnego. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na archaiczną odmianę czasownika być, która w języku kaszubskim prezentuje się następująco: bëc: jem, jes, je, jesma lub jesmë, jesta, są. Pozostałe cechy typowe dla omawianego języka przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Osoba mówiąca polszczyzną ogólną Osoba mówiąca w języku kaszubskim Zjawisko
gniewem, mrozem, polem gòrzã, mrozã, pòlã

Końcówka w N. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego (zamiast ogólnopolskiej -em).

kamień, rzemień, jęczmień kam, rzem, jiczëm Krótka, archaiczna forma niektórych rzeczowników rodzaju męskiego.
radosny, warty, żywy rôd, wôrt, żiw Krótka forma niektórych przymiotników.
najlepszy, najzdrowszy, najważniejszy nôlepszi, nôzdrowszi, nôwôżniészi

Przedrostek nô- w stopniu najwyższym przymiotników obok ogólnopolskiego naj-.

nogami, chłopami, zębami nogama, chłopama, zãbama

Końcówka -ama w N. liczby mnogiej obok ogólnopolskiej -ami.

módlmy się, jedzmy, nieśmy chcemë sã mòdlëc, chcemë le so zażëc, chcemë sã niesëta

W trybie rozkazującym czasowników użycie słowa posiłkowego chcec (podobne do ogólnopolskiego niech).

zagrano marsza, zaproszono nas na wesele zagrelë marsza, aproselë nas na wieselé Używanie form osobowych czasownika w miejsce form bezosobowych.

Mama idzie do kościoła. (dosłownie: Mama jest idzona do kościoła.)
Tata jedzie do miasta. (dosłownie: Tata jest jechany do miasta.)

Mama je idzónô do koscoła.
Tatk je jechóny do miasta.

Przewaga strony biernej (w porównaniu z polszczyzną ogólną), co jest efektem niemieckich wpływów. Kaszubi stronę bierną tworzą nawet od czasowników nieprzechodnich.

Charakterystyka słownictwa

Pierwsze słowa zapisane w języku kaszubskim pochodzą już z XVI wieku, nie dziwi więc fakt, że słownictwo kaszubskie jest niezwykle liczne. W Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychta można odnaleźć aż 65 tys. haseł. Ze względu na długą historię w mowie mieszkańców Pomorza pojawia się dużo archaizmów, np.:

 • przëdôca – posag;
 • kôłp – łabędź;
 • bakac – wymyślać;
 • kosmatka – agrest;
 • ponarwa – larwa;
 • dôcô – datki;
 • dëdac – dumać, myśleć.

Teren Kaszubszczyzny przez wiele wieków podlegał niemieckim wpływom (kolonizacja niemiecka, panowanie Krzyżaków, zabory), stąd w języku pojawia się wiele germanizmów, np.:

 • brutka – narzeczona;
 • wancka – pluskwa;
 • ridować – jeździć konno;
 • haft – zeszyt;
 • fajrować – świętować;
 • szitus – ubikacja.

Na uwagę zasługuje także niezwykle bogata frazeologia kaszubska. Według ustaleń językoznawców ok. 40% obecnych w mowie Kaszubów związków frazeologicznych nie ma swoich odpowiedników w języku ogólnym. Do takich połączeń wyrazowych należą np.:

 • starô baba – wschodni deszcz;
 • bëc tegò bòga – być o czymś przekonanym;
 • cëszi kòta – robić coś bardzo cicho;
 • zarżnąc sã w pôlc – skompromitować się;
 • òdstawiac pòlkã – awanturować się;
 • kaszëbskô bëlnota – uczciwe życie.

Kaszubi na rzecz swojego języka

Mieszkańcy Kaszub, chcąc rozpowszechniać wiedzę o języku i kultywować tradycję, podejmują rozmaite aktywności. Na wyższym szczeblu jest to przede wszystkim wprowadzenie lekcji języka kaszubskiego do szkół, a także otwarcie kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto na Pomorzu powołano Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, którego celem jest rozwijanie tamtejszej kultury i tradycji. Organizacja aktywnie prowadzi swoją stronę na Facebooku i inicjuje rozmaite wydarzenia, mające rozpowszechnić wiedzę o języku, np. wydawanie miesięcznika „Pomerania”, promocje książek, letnie szkoły kaszubskiego, szkolenia, koncerty czy występy zespołów regionalnych. Aktywnie na rzecz kaszubskiej kultury działa także Klub Studencki Pomorania. Jego członkowie przygotowują audycje radiowe w rodzimej mowie, kursy języka kaszubskiego, konkursy wiedzy o regionie czy rozmaite spotkania. Na kaszubach można obejrzeć programy telewizyjne w rodzimym języku i posłuchać audycji radiowych nadawanych z rozgłośni Radio Kaszëbë. Drukowana jest również gazeta “Eksperss kaszubski”, która ma swoją wersję internetową. Dodatkowo nie brakuje inicjatyw oddolnych, podejmowanych przez mieszkańców regionu, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą o kaszubskiej tradycji i kulturze. Na platformie YouTube można odnaleźć szereg filmów, których twórcy niejednokrotnie w sposób zabawny opowiadają o swojej małej ojczyźnie. Wpisując w wyszukiwarkę frazę język kaszubski, można odnaleźć videolekcje, piosenki, wywiady, a nawet fragment filmu “Shrek” z kaszubskim dubbingiem. Jeśli więc interesuje cię język mieszkańców Kaszub, w internecie można odnaleźć wiele ciekawych informacji na ten temat.

Materiały źródłowe

Informacje
 • Edward Breza, Kaszubszczyzna. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole 2021.
 • Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, red. Jerzy Treder, Warszawa 2006.
 • Halina Karaś, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=leksykon-kaszubski
Ilustracje

Ryc.1.: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=kaszubszczyzna&l2=kaszubszczyzna-zasieg-terytorialny

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl